Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisów Hiszpanoteka i MarZal

Zgadzając się z Polityką Prywatności serwisów Hiszpanoteka i MarZal oświadczasz, że:

1. Zostałeś poinformowany o tym, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, posiadasz do niego kontakt email oraz zostałeś poinformowany o prawie do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych.

2. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych ww. Serwisów, również w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania. 

3. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsletterów tj. informacji, materiałów, lekcji etc. w formie elektronicznej, na podane przez Ciebie dane.

§ 1 Definicje

1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://hiszpanoteka.com oraz https://marzal.pl.

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest MarZal: email: info@hiszpanoteka.com, info@marzal.pl.

3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

4. Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na otrzymywanie na podany przez niego adres email informacji, materiałów, lekcji etc. pochodzących od Administratora. Dane te przechowywane są w systemie Mailer Lite.

5. Logi- korzystając z Serwisu przesyłasz zapytania do serwera, na którym się on znajduje. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach obejmujących adres IP, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom;

  • Przechowywanie danych na serwerze: kei.pl, z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000127720, NIP: PL6792736374
  • Obsługa systemu mailowego: MailerLite, UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

3. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Użytkowników.

 

    §3 Zakres zbieranych danych

1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są do kontaktu z nim oraz dystrybucji Newslettera i przesyłania materiałów.

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię, adres email i/lub nazwisko i/lub nazwa firmy i/lub numer telefonu i/lub adres, o ile zostaną podane przez Użytkownika.

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności na rzecz Użytkownika.

4. Administrator nie udostępnia danych Użytkowników Serwisu osobom trzecim innym, niż uprawniony organ administracji publicznej lub sąd.

5. Administrator umożliwia korzystanie za pośrednictwem Serwisu z bezpłatnie udostępnianych informacji w formie Newslettera, materiałów online, lekcji etc.

6. Czytelnik może wypisać się z otrzymywania Newslettera i materiałów w każdej chwili.

7. Komentarze jeśli dodasz komentarz w Serwisie, to podane w nim dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Są one przechowywane w WordPress na serwerze kei.pl oraz w systemie Disqus w celach zarządzania komentarzami oraz ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

8. Formularz kontaktowy – jeśli wyślesz do Serwisu mnie wiadomość przez formularz kontaktowy – to podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w skrzynce email e-kei.pl, w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.

 

 

    §4 Sposób przetwarzania danych

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Użytkownicy serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli swoich danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne lub nieaktualne.

5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

6. Niezapowiedziane Wiadomości – Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Niezapowiedziane wiadomości  będą odnosiły się do tematyki Serwisu, bądź obszarów zbliżonych tematycznie.

 

     §5 Zmiany Polityki Prywatności


Administrator  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie w dniu ich zamieszczenia i będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się ze zmianami w Polityce Prywatności bezzwłocznie po informacji o nich.

 

    §6 Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie w całości bądź fragmentarycznie, ich przerabianie, modyfikowanie i rozprowadzanie bez zgody pisemnej Administratora Serwisu jest zabronione.

2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie są objęte ochroną praw autorskich i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

§7 Pliki Cookies

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać Pliki Cookies. Są to małe pliki tekstowe umożliwiające optymalizację, nie są szkodliwe ani Użytkownika, ani dla jego urządzenia. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja na poziomie przeglądarki. Usunąć również możemy je z poziomu przeglądarki.

1. Serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.

4. Korzystanie z technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

 

    §8 Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Share this Page